Thực hiện các phép toán số học và logic trong MySQL

Trong cơ sở dữ liệu MySQL, chúng ta có thể thực hiện các phép toán số học và logic để thực hiện các tính toán và điều kiện trên dữ liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện các phép toán số học và logic trong MySQL.

Phép toán số học

MySQL hỗ trợ các phép toán số học cơ bản như cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/) và chia lấy dư (%). Bạn có thể sử dụng các phép toán này để thực hiện tính toán trên các cột số trong các câu lệnh SELECT hoặc UPDATE.

Ví dụ, để tính tổng của hai cột “column1” và “column2”, bạn có thể sử dụng câu lệnh SELECT như sau:

SELECT column1 + column2 AS sum
FROM table;

 

Tương tự, bạn có thể sử dụng các phép toán khác như trừ, nhân và chia để thực hiện các tính toán khác trên cột số.

Download wallpaper cck, Drupal, Drupal, section hi-tech in resolution 1920x1080

Phép toán logic

MySQL hỗ trợ các phép toán logic cơ bản như AND, OR và NOT để thực hiện các điều kiện logic trong các câu lệnh SELECT hoặc WHERE.

Ví dụ, để lấy các hàng có giá trị “column1” lớn hơn 5 và “column2” nhỏ hơn 10, bạn có thể sử dụng câu lệnh SELECT như sau:

SELECT *
FROM table
WHERE column1 > 5 AND column2 < 10;

 

Bạn cũng có thể sử dụng các phép toán logic OR và NOT để thực hiện các điều kiện logic khác nhau trong câu lệnh SELECT hoặc WHERE.

How to Install MySQL with phpMyAdmin on Ubuntu? - Java Helps

Hàm toán học và logic

MySQL cung cấp nhiều hàm toán học và logic để thực hiện các tính toán và điều kiện phức tạp trên dữ liệu. Bạn có thể sử dụng các hàm như ABS(), ROUND(), MAX(), MIN(), AVG(), SUM(), IF(), CASE WHEN() và nhiều hàm khác để thực hiện các phép toán và điều kiện phức tạp trong câu lệnh SELECT hoặc WHERE.

Ví dụ, để tính tổng các giá trị của cột “column1” trong bảng, bạn có thể sử dụng câu lệnh SELECT như sau:

SELECT SUM(column1) AS total
FROM table;

 

Tương tự, bạn có thể sử dụng các hàm khác như MAX(), MIN(), AVG() để tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất và trung bình của các cột.

Open Source Data Grows Up: Choosing MySQL, NoSQL, or Both

Trên đây là một số phép toán số học và logic cơ bản trong MySQL. Bằng cách sử dụng các phép toán và hàm này, bạn có thể thực hiện các tính toán và điều kiện trên dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MySQL một cách linh hoạt và hiệu quả.

Tags: