Tạo cơ sở dữ liệu (database) và bảng (table) trong MySQL

Để bắt đầu làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, bạn cần tạo cơ sở dữ liệu và bảng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo cơ sở dữ liệu và bảng trong MySQL.

Bước 1: Cài đặt và khởi chạy MySQL

Trước tiên, bạn cần cài đặt MySQL trên máy tính của mình. Sau đó, khởi động dịch vụ MySQL để có thể tạo và quản lý cơ sở dữ liệu.

Install and ConfigureYour Own MySQL Server On Oracle Always Free Ubuntu VM  | by Sunny Sun | Level Up Coding

Bước 2: Truy cập vào MySQL

Sau khi MySQL được cài đặt và khởi chạy, mở một ứng dụng giao diện dòng lệnh như Terminal hoặc Command Prompt và nhập lệnh sau để truy cập vào MySQL: mysql -u username –p

Trong đó, username là tên người dùng MySQL của bạn. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu người dùng để đăng nhập vào MySQL.

Bước 3: Tạo cơ sở dữ liệu

Sau khi bạn đã truy cập thành công vào MySQL, bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu mới bằng cách sử dụng lệnh CREATE DATABASE. Ví dụ, để tạo một cơ sở dữ liệu có tên “mydatabase”, nhập lệnh sau: CREATE DATABASE mydatabase;

Percona XtraBackup 2.2.5 now available for MySQL

Bước 4: Sử dụng cơ sở dữ liệu

Sau khi tạo cơ sở dữ liệu, bạn cần chuyển đổi sang cơ sở dữ liệu đó để có thể tạo và quản lý bảng. Sử dụng lệnh USE để chuyển đổi sang cơ sở dữ liệu đã tạo: USE mydatabase;

Bước 5: Tạo bảng

Bây giờ, bạn có thể tạo bảng trong cơ sở dữ liệu đã chọn bằng cách sử dụng lệnh CREATE TABLE. Ví dụ, để tạo một bảng có tên “users” với các cột “id”, “name” và “email”, và cột “id” là khóa chính, nhập lệnh sau:

CREATE TABLE users (
id INT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(50),
email VARCHAR(50)
);

Trong ví dụ trên, chúng ta đã định nghĩa các cột và kiểu dữ liệu cho mỗi cột trong bảng “users”. Cột “id” được đánh dấu là khóa chính bằng cách sử dụng PRIMARY KEY.

Copy remote MySQL from terminal - David Stein

Bước 6: Kiểm tra bảng

Để kiểm tra xem bảng đã được tạo thành công hay chưa, bạn có thể sử dụng lệnh SHOW TABLES để liệt kê tất cả các bảng trong cơ sở dữ liệu hiện tại: SHOW TABLES;

Bước 7: Đóng kết nối

Khi bạn hoàn thành công việc với cơ sở dữ liệu, bạn có thể đóng kết nối với MySQL bằng cách sử dụng lệnh EXIT hoặc QUIT: EXIT;

Deploying MySQL Galera Cluster 4.0 onto Amazon AWS EC2 | Severalnines

Tóm lại, để tạo cơ sở dữ liệu và bảng trong MySQL, bạn cần cài đặt MySQL, truy cập vào MySQL, tạo cơ sở dữ liệu, chuyển đổi sang cơ sở dữ liệu đó, tạo bảng và kiểm tra bảng. Sau đó, bạn có thể làm việc với cơ sở dữ liệu và bảng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu theo yêu cầu của bạn.