Promise

JavaScript: Khám phá sức mạnh của Promise và async/await trong lập trình bất đồng bộ

JavaScript hỗ trợ lập trình bất đồng bộ thông qua cơ chế Promise và cú pháp async/await. Chúng giúp xử...

Cách tạo và sử dụng Promise trong JavaScript

Promise là một khái niệm quan trọng trong JavaScript, cho phép xử lý các tác vụ bất đồng bộ và...