PHP

Cách tạo và sử dụng namespace trong PHP

Trong PHP, namespace là một cơ chế cho phép bạn quản lý và tổ chức mã của mình thành các...

Làm thế nào để tạo và sử dụng class và đối tượng trong PHP

Trong PHP, bạn có thể tạo và sử dụng class và đối tượng để tổ chức và quản lý mã...

Cách tạo và sử dụng session và cookie trong PHP

Session và cookie là hai công cụ quan trọng trong PHP để lưu trữ và duy trì thông tin của...

Thực hiện các yêu cầu HTTP và tương tác với API trong PHP

Để thực hiện các yêu cầu HTTP và tương tác với API trong PHP, bạn có thể sử dụng thư...

Cách kết nối và làm việc với cơ sở dữ liệu trong PHP

Kết nối và làm việc với cơ sở dữ liệu là một phần quan trọng trong phát triển ứng dụng...

Làm việc với form và nhận dữ liệu từ người dùng trong PHP

Để làm việc với form và nhận dữ liệu từ người dùng trong PHP, bạn có thể tuân theo các...

Cách triển khai ứng dụng PHP trên môi trường sản phẩm

Triển khai ứng dụng PHP trên môi trường sản phẩm là quá trình đưa ứng dụng PHP của bạn từ...

Cú pháp cơ bản và cách viết mã trong PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình phía máy chủ mạnh mẽ và phổ biến được sử dụng...

Cách xây dựng và triển khai ứng dụng web PHP

Để xây dựng và triển khai ứng dụng web PHP, có một số bước cần thiết để bạn có thể...

Cách tương tác với các API và dịch vụ web bên ngoài trong PHP

Trong lập trình PHP, chúng ta thường cần tương tác với các API và dịch vụ web bên ngoài để...

Thực hiện kế thừa (inheritance) và đa hình (polymorphism) trong PHP

Trong lập trình hướng đối tượng (OOP), kế thừa (inheritance) và đa hình (polymorphism) là hai khái niệm quan trọng...

Cách tạo và sử dụng lớp (class) và đối tượng (object) trong PHP

Lớp (class) và đối tượng (object) là hai khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng (OOP) của...

Làm việc với mảng (array) và danh sách (list) trong PHP

Trong lập trình PHP, mảng (array) và danh sách (list) là hai cấu trúc dữ liệu quan trọng để lưu...

Cách thực hiện xử lý chuỗi (string handling) trong PHP

Trong lập trình PHP, xử lý chuỗi (string handling) là một khía cạnh quan trọng để làm việc với các...

Cách làm việc với kiểu dữ liệu và các biến trong PHP

Trong PHP, kiểu dữ liệu và biến đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ và xử lý thông...

Cách cài đặt và cấu hình môi trường PHP

Để cài đặt và cấu hình môi trường PHP, bạn cần thực hiện các bước sau: Bước 1: Tải xuống...

Làm việc với các giao thức và công cụ khác nhau trong MySQL

Làm việc với các giao thức và công cụ khác nhau trong MySQL, bao gồm PHP, Python và Java, là...

Cách xử lý biểu mẫu (form) và nhận dữ liệu từ người dùng trong PHP

Xử lý biểu mẫu (form) và nhận dữ liệu từ người dùng là một phần quan trọng trong phát triển...

Cách tạo và sử dụng các hằng số (constants) trong PHP

Hằng số (constants) là các giá trị không thay đổi trong quá trình thực thi của một chương trình. Trong...

Cách làm việc với tệp tin (file) trong PHP

Trong PHP, làm việc với tệp tin (file) là một phần quan trọng của việc phát triển ứng dụng web....