object

Cách tạo và sử dụng đối tượng (object) trong JavaScript

Trong JavaScript, đối tượng (object) là một cấu trúc dữ liệu cực kỳ mạnh mẽ và quan trọng. Đối tượng...

Cách tạo và sử dụng lớp (class) và đối tượng (object) trong PHP

Lớp (class) và đối tượng (object) là hai khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng (OOP) của...

Cách làm việc với mảng (array) và đối tượng (object) trong JavaScript

Mảng và đối tượng là hai thành phần cơ bản trong JavaScript và là những cấu trúc dữ liệu phổ...