namespace

Cách tạo và sử dụng namespace trong PHP

Trong PHP, namespace là một cơ chế cho phép bạn quản lý và tổ chức mã của mình thành các...

Làm thế nào để tạo và sử dụng namespace trong PHP

Namespace là một khái niệm quan trọng trong PHP để quản lý và tổ chức mã nguồn trong các dự...