cookie

Cách tạo và sử dụng session và cookie trong PHP

Session và cookie là hai công cụ quan trọng trong PHP để lưu trữ và duy trì thông tin của...

Tạo và sử dụng các tệp cookie trong PHP

Trong lập trình web, cookie là một phương thức lưu trữ thông tin trên máy khách (trình duyệt) của người...