constraints

Cách tạo và sử dụng ràng buộc (constraints) trong MySQL

Trong MySQL, ràng buộc (constraints) được sử dụng để xác định và thực thi một số quy tắc và giới...