comment

Cách tạo tạo và sử dụng ghi chú (comment) trong MySQL

Trong MySQL, bạn có thể sử dụng ghi chú (comment) để thêm các lời giải thích, ghi chú hoặc tài...