class

Làm thế nào để tạo và sử dụng class và đối tượng trong PHP

Trong PHP, bạn có thể tạo và sử dụng class và đối tượng để tổ chức và quản lý mã...

Cách tạo và sử dụng lớp (class) và đối tượng (object) trong PHP

Lớp (class) và đối tượng (object) là hai khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng (OOP) của...