async/await

JavaScript: Khám phá sức mạnh của Promise và async/await trong lập trình bất đồng bộ

JavaScript hỗ trợ lập trình bất đồng bộ thông qua cơ chế Promise và cú pháp async/await. Chúng giúp xử...