Lập trình PHP

Cách xử lý biểu mẫu (form) và nhận dữ liệu từ người dùng trong PHP

Xử lý biểu mẫu (form) và nhận dữ liệu từ người dùng là một phần quan trọng trong phát triển...

Cách tạo và sử dụng các hằng số (constants) trong PHP

Hằng số (constants) là các giá trị không thay đổi trong quá trình thực thi của một chương trình. Trong...

Cách làm việc với tệp tin (file) trong PHP

Trong PHP, làm việc với tệp tin (file) là một phần quan trọng của việc phát triển ứng dụng web....

Làm thế nào để tạo và sử dụng RESTful API trong PHP

RESTful API (Representational State Transfer API) là một phương thức thiết kế và xây dựng các dịch vụ web để...

Làm thế nào để thực thi câu lệnh SQL trong PHP

Trong quá trình phát triển ứng dụng web PHP, thường cần tương tác với cơ sở dữ liệu để lưu...

Cách làm việc với các framework PHP như Laravel, Symfony và CodeIgniter

Các framework PHP như Laravel, Symfony và CodeIgniter cung cấp một cách tiếp cận cấu trúc hóa ứng dụng web...

Cách tạo và sử dụng API (Application Programming Interface) trong PHP

API (Application Programming Interface) là một tập hợp các quy tắc và giao thức mà cho phép các phần mềm...

Làm thế nào để tạo và sử dụng namespace trong PHP

Namespace là một khái niệm quan trọng trong PHP để quản lý và tổ chức mã nguồn trong các dự...

Cách tạo và sử dụng trang động (dynamic pages) trong PHP

Trang động (dynamic pages) là một khái niệm quan trọng trong phát triển web, cho phép tạo ra các trang...

Lấy dữ liệu từ biểu mẫu HTML và xử lý trong PHP

Khi làm việc với biểu mẫu HTML, chúng ta thường cần lấy dữ liệu mà người dùng đã nhập và...

Kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL trong PHP

Trong PHP, để kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL, chúng ta sử dụng các hàm và...

Cách sử dụng biến trong PHP

Trong PHP, biến được sử dụng để lưu trữ và tham chiếu đến các giá trị như chuỗi, số, mảng...

Bảo mật ứng dụng web PHP và ngăn chặn SQL injection và Cross-Site Scripting (XSS)

Bảo mật là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển ứng dụng web PHP. Trong chủ đề này,...

Xử lý gửi và nhận dữ liệu JSON trong PHP

JSON (JavaScript Object Notation) là một định dạng dữ liệu phổ biến được sử dụng trong việc trao đổi dữ...

Làm thế nào để gửi email trong PHP

Gửi email là một phần quan trọng trong phát triển ứng dụng web. Trong PHP, bạn có thể sử dụng...

Cách tạo và sử dụng đối tượng (object) trong PHP

Chủ đề này tập trung vào cách tạo và sử dụng đối tượng trong PHP. Đối tượng là một khái...

Cách xác thực và quản lý người dùng trong PHP

Chủ đề này tập trung vào cách xác thực và quản lý người dùng trong PHP. Xác thực và quản...

Tải tệp tin lên (upload file) trong PHP

Chủ đề này giải thích về cách tải tệp tin lên (upload file) từ máy tính người dùng lên máy...

Cách xử lý và kiểm tra lỗi trong PHP

Chủ đề này giải thích về cách xử lý và kiểm tra lỗi trong PHP. Trong quá trình phát triển...

Tạo và sử dụng cookie trong PHP

Cookie là một phương tiện để lưu trữ thông tin tạm thời trên máy tính của người dùng khi truy...