Lập trình MySQL

Làm việc với các giao thức và công cụ khác nhau trong MySQL

Làm việc với các giao thức và công cụ khác nhau trong MySQL, bao gồm PHP, Python và Java, là...

Cách tối ưu hóa (optimize) truy vấn và hiệu suất của cơ sở dữ liệu MySQL

Cách tối ưu hóa truy vấn và hiệu suất của cơ sở dữ liệu MySQL là một quá trình quan...

Làm thế nào để sao lưu và khôi phục dữ liệu trong MySQL

Trong MySQL, việc sao lưu và khôi phục dữ liệu là một phần quan trọng trong việc bảo vệ và...

Cách tạo và sử dụng quyền truy cập (user privileges) trong MySQL

Trong MySQL, quyền truy cập (user privileges) cho phép bạn quản lý và kiểm soát quyền truy cập của người...

Cách tạo tạo và sử dụng ghi chú (comment) trong MySQL

Trong MySQL, bạn có thể sử dụng ghi chú (comment) để thêm các lời giải thích, ghi chú hoặc tài...

Cách tạo và sử dụng các biểu thức điều kiện (conditional expressions) trong MySQL

Các biểu thức điều kiện (conditional expressions) trong MySQL cho phép bạn xác định các điều kiện để lựa chọn...

Thực hiện truy vấn lồng nhau và truy vấn con (subquery)

Trong MySQL, bạn có thể thực hiện các truy vấn phức tạp bằng cách sử dụng truy vấn lồng nhau...

Cách sử dụng các hàm tích hợp sẵn (built-in functions) trong MySQL

MySQL cung cấp một loạt các hàm tích hợp sẵn (built-in functions) để thực hiện các tác vụ phổ biến...

Thực hiện các phép toán số học và logic trong MySQL

Trong cơ sở dữ liệu MySQL, chúng ta có thể thực hiện các phép toán số học và logic để...

Làm thế nào để kết hợp (join) các bảng trong MySQL

Khi làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, chúng ta thường gặp trường hợp cần kết hợp (join) dữ...

Cách sắp xếp (sorting) và lọc (filtering) dữ liệu trong MySQL

Trong MySQL, chúng ta có thể sắp xếp và lọc dữ liệu từ các bảng bằng cách sử dụng các...

Cách tạo và sử dụng ràng buộc (constraints) trong MySQL

Trong MySQL, ràng buộc (constraints) được sử dụng để xác định và thực thi một số quy tắc và giới...

Cách xóa (delete) dữ liệu từ bảng trong MySQL

Để xóa (delete) dữ liệu từ bảng trong MySQL, chúng ta sử dụng câu lệnh DELETE. Trong bài viết này,...

Cách cập nhật (update) dữ liệu trong MySQL

Để cập nhật (update) dữ liệu trong MySQL, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh UPDATE. Trong bài viết...

Cách truy vấn (query) dữ liệu từ bảng trong MySQL

Truy vấn (query) dữ liệu từ bảng trong MySQL là một trong những nhiệm vụ quan trọng khi làm việc...

Làm thế nào để chèn dữ liệu (insert) vào bảng trong MySQL

Để chèn dữ liệu vào bảng trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh INSERT INTO. Trong bài viết...

Tạo cơ sở dữ liệu (database) và bảng (table) trong MySQL

Để bắt đầu làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, bạn cần tạo cơ sở dữ liệu và bảng....

Cách tạo và sử dụng các biến và tham số trong MySQL

Trong MySQL, biến và tham số được sử dụng để lưu trữ và truyền dữ liệu giữa các câu lệnh...

Cách bảo mật cơ sở dữ liệu MySQL và ngăn chặn các cuộc tấn công như SQL injection

Bảo mật cơ sở dữ liệu MySQL là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ dữ liệu và...

Cách làm việc với các loại dữ liệu đặc biệt và dữ liệu đa phương tiện trong MySQL

Trong MySQL, để làm việc với các loại dữ liệu đặc biệt như ngày giờ, văn bản đầy đủ và...