Làm việc với các giao thức và công cụ khác nhau trong MySQL

Làm việc với các giao thức và công cụ khác nhau trong MySQL, bao gồm PHP, Python và Java, là một phần quan trọng trong việc phát triển ứng dụng và tương tác với cơ sở dữ liệu. Dưới đây là một số hướng dẫn cơ bản về cách làm việc với MySQL trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến này:

Làm việc với MySQL trong PHP

 • Đầu tiên, cài đặt và cấu hình PHP và MySQL trên máy chủ của bạn.
 • Sử dụng extension MySQLi hoặc PDO để tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL trong PHP.
 • Kết nối đến cơ sở dữ liệu bằng các thông tin như tên máy chủ, tên người dùng, mật khẩu và tên cơ sở dữ liệu.
 • Sử dụng các hàm như mysqli_query() hoặc prepare() để thực hiện truy vấn SQL và lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
 • Xử lý kết quả truy vấn và thao tác với dữ liệu trong PHP.

How To Connect MySQL Database With PHP | Tutorials24x7

Làm việc với MySQL trong Python

 • Đầu tiên, cài đặt và cấu hình Python và MySQL trên máy tính của bạn.
 • Sử dụng thư viện MySQL Connector/Python hoặc PyMySQL để tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL trong Python.
 • Kết nối đến cơ sở dữ liệu bằng các thông tin như tên máy chủ, tên người dùng, mật khẩu và tên cơ sở dữ liệu.
 • Sử dụng các hàm như execute() hoặc executemany() để thực hiện truy vấn SQL và lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
 • Xử lý kết quả truy vấn và thao tác với dữ liệu trong Python.

GitHub - ofuen/PythonMySQL: 🐍Python - MySQL Database Access

Làm việc với MySQL trong Java

 • Đầu tiên, cài đặt và cấu hình Java và MySQL trên máy tính của bạn.
 • Sử dụng JDBC (Java Database Connectivity) để kết nối và tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL trong Java.
 • Import các gói liên quan như java.sql và javax.sql để sử dụng các lớp và phương thức cần thiết.
 • Kết nối đến cơ sở dữ liệu bằng các thông tin như URL kết nối, tên người dùng, mật khẩu và tên cơ sở dữ liệu.
 • Sử dụng các đối tượng như Connection, Statement hoặc PreparedStatement để thực hiện truy vấn SQL và lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
 • Xử lý kết quả truy vấn và thao tác với dữ liệu trong Java.

آموزش کار با پایگاه داده MySQL در زبان Java – رایگان | فرادرس

Lưu ý rằng cách làm việc cụ thể với MySQL trong PHP, Python và Java có thể khác nhau đôi chút. Điều quan trọng là bạn nên đảm bảo rằng đã cài đặt các thư viện, module và công cụ cần thiết và biết cách sử dụng chúng trong môi trường lập trình của mình.