Làm thế nào để sao lưu và khôi phục dữ liệu trong MySQL

Trong MySQL, việc sao lưu và khôi phục dữ liệu là một phần quan trọng trong việc bảo vệ và bảo toàn dữ liệu của bạn. Bằng cách thực hiện quá trình sao lưu định kỳ và có kế hoạch, bạn có thể đảm bảo rằng dữ liệu của mình được sao lưu an toàn và có thể khôi phục lại trong trường hợp xảy ra sự cố. Dưới đây là các phương pháp và công cụ để sao lưu và khôi phục dữ liệu trong MySQL:

Sao lưu dữ liệu bằng mysqldump

Mysqldump là một công cụ dòng lệnh được cung cấp bởi MySQL để sao lưu cơ sở dữ liệu và bảng. Bạn có thể sử dụng mysqldump để tạo bản sao lưu của toàn bộ cơ sở dữ liệu hoặc chỉ các bảng cụ thể.

Ví dụ: mysqldump -u username -p password database_name > backup.sql

Trong đó:

  • ‘username’ là tên người dùng MySQL.
  • ‘password’ là mật khẩu của người dùng.
  • ‘database_name’ là tên cơ sở dữ liệu mà bạn muốn sao lưu.
  • ‘backup.sql’ là tên tệp sao lưu sẽ được tạo ra.

Bật Remote MySQL Trên AaPanel Chỉ Với 3 Bước đơn Giản.

Sao lưu dữ liệu bằng công cụ GUI

Ngoài sử dụng mysqldump từ dòng lệnh, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ giao diện người dùng đồ họa (GUI) để sao lưu dữ liệu. Các công cụ như phpMyAdmin, MySQL Workbench và Navicat cung cấp chức năng sao lưu dữ liệu dễ dàng thông qua giao diện đồ họa.

Khôi phục dữ liệu từ sao lưu

Để khôi phục dữ liệu từ một tệp sao lưu, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL hoặc các công cụ như mysql và phpMyAdmin.

Ví dụ: mysql -u username -p password database_name < backup.sql

Trong đó:

  • ‘username’ là tên người dùng MySQL.
  • ‘password’ là mật khẩu của người dùng.
  • ‘database_name’ là tên cơ sở dữ liệu mà bạn muốn khôi phục.
  • ‘backup.sql’ là tệp sao lưu chứa dữ liệu được khôi phục.
  • Lập lịch sao lưu định kỳ: Để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được sao lưu định kỳ và tự động, bạn có thể sử dụng các công cụ hoặc kịch bản để lập lịch sao lưu. Ví dụ, bạn có thể sử dụng cron job trên Linux hoặc Task Scheduler trên Windows để thiết lập lịch sao lưu tự động hàng ngày, hàng tuần hoặc theo bất kỳ kế hoạch nào bạn mong muốn.

Salts and UUIDs for your MariaDB/MySQL databases - Panos Zafiropoulos - DevXperiences

Sao lưu và khôi phục dữ liệu là một phần quan trọng trong quản lý cơ sở dữ liệu MySQL. Bằng cách thực hiện quy trình sao lưu định kỳ và có kế hoạch, bạn có thể đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được bảo vệ và có sẵn để khôi phục trong trường hợp cần thiết.

Tags: