Làm thế nào để chèn dữ liệu (insert) vào bảng trong MySQL

Để chèn dữ liệu vào bảng trong MySQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh INSERT INTO. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chèn dữ liệu vào bảng trong MySQL.

Bước 1: Đảm bảo kết nối với cơ sở dữ liệu

Trước khi chèn dữ liệu vào bảng, hãy đảm bảo rằng bạn đã kết nối thành công với cơ sở dữ liệu MySQL. Bạn có thể sử dụng lệnh sau để kết nối: mysql -u username -p

Trong đó, username là tên người dùng MySQL của bạn. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu người dùng để đăng nhập vào MySQL.

How to Install a MySQL Database on a Windows PC | LearnSQL.com

Bước 2: Chọn cơ sở dữ liệu

Sau khi kết nối thành công, hãy chọn cơ sở dữ liệu mà bạn muốn chèn dữ liệu vào bằng cách sử dụng lệnh USE. Ví dụ, để chọn cơ sở dữ liệu có tên “mydatabase”, nhập lệnh sau: USE mydatabase;

Bước 3: Sử dụng câu lệnh INSERT INTO

Để chèn dữ liệu vào bảng, sử dụng câu lệnh INSERT INTO. Ví dụ, giả sử bạn có một bảng “users” với các cột “id”, “name” và “email”. Để chèn một dòng mới vào bảng này, nhập lệnh sau:

INSERT INTO users (id, name, email) VALUES (1, 'John Doe', '[email protected]');

Trong ví dụ trên, chúng ta đã chỉ định các giá trị cần chèn cho các cột tương ứng. Bạn có thể điều chỉnh lệnh INSERT INTO để chèn các giá trị khác tùy thuộc vào cấu trúc của bảng.

Nếu bảng có cột tự tăng (auto-increment), bạn không cần chỉ định giá trị cho cột đó. MySQL sẽ tự động tạo giá trị duy nhất cho cột này.

How to Install MySQL with phpMyAdmin on Ubuntu? - Java Helps

Bước 4: Kiểm tra dữ liệu

Để kiểm tra xem dữ liệu đã được chèn thành công vào bảng hay chưa, bạn có thể sử dụng lệnh SELECT để truy vấn dữ liệu từ bảng.

Ví dụ: SELECT * FROM users;

Lệnh trên sẽ lấy tất cả các dòng từ bảng “users” và hiển thị chúng.

Bước 5: Đóng kết nối

Khi bạn hoàn thành việc chèn dữ liệu vào bảng, bạn có thể đóng kết nối với MySQL bằng cách sử dụng lệnh EXIT hoặc QUIT.

EXIT;

Mastering MySQL With Powerful GUI Tools: A Comprehensive Guide to Streamlined Database Management - iCharts

Tóm lại, để chèn dữ liệu vào bảng trong MySQL, bạn cần kết nối với cơ sở dữ liệu, chọn cơ sở dữ liệu, sử dụng câu lệnh INSERT INTO để chèn dữ liệu và kiểm tra kết quả bằng lệnh SELECT.

Tags: