JavaScript hỗ trợ những loại toán tử nào

JavaScript hỗ trợ nhiều loại toán tử khác nhau để thực hiện các phép tính và so sánh giữa các giá trị. Dưới đây là một số loại toán tử quan trọng trong JavaScript:

Six Western Landscape Novels | Work in Progress

Toán tử số học

 • Phép cộng (+): Thực hiện phép tính cộng giữa hai giá trị.
 • Phép trừ (-): Thực hiện phép tính trừ giữa hai giá trị.
 • Phép nhân (*): Thực hiện phép tính nhân giữa hai giá trị.
 • Phép chia (/): Thực hiện phép tính chia giữa hai giá trị.
 • Phép chia lấy dư (%): Trả về phần dư của phép chia giữa hai giá trị.

Toán tử gán

 • Toán tử gán (=): Gán giá trị bên phải cho biến bên trái.
 • Toán tử gán mở rộng (+=, -=, *=, /=): Thực hiện phép tính gán kết hợp với phép toán tương ứng. Ví dụ: a += 5 tương đương với a = a + 5.

Toán tử so sánh

 • So sánh bằng (==): Kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau không.
 • So sánh tuyệt đối (===): Kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau và cùng kiểu dữ liệu không.
 • So sánh không bằng (!=, !==): Kiểm tra xem hai giá trị có khác nhau không.
 • So sánh lớn hơn (>), nhỏ hơn (<), lớn hơn hoặc bằng (>=), nhỏ hơn hoặc bằng (<=): So sánh giá trị của hai biểu thức.

Toán tử logic

 • Toán tử AND (&&): Trả về true nếu cả hai biểu thức đều đúng.
 • Toán tử OR (||): Trả về true nếu ít nhất một trong hai biểu thức là đúng.
 • Toán tử NOT (!): Đảo ngược giá trị của biểu thức.

Toán tử chuỗi

Toán tử cộng (+): Kết hợp hai chuỗi để tạo ra một chuỗi mới.

Toán tử ba ngôi

Toán tử ba ngôi (condition ? value1 : value2): Kiểm tra một điều kiện và trả về giá trị value1 nếu điều kiện đúng, ngược lại trả về giá trị value2.

Toán tử khác

 • Toán tử typeof: Trả về kiểu dữ liệu của một biểu thức.
 • Toán tử delete: Xóa một thuộc tính khỏi một đối tượng.
 • Toán tử new: Tạo một thể hiện mới của một lớp hoặc một hàm tạo.

Landscape Photography Portfolio - by Lukas Petereit

Lưu ý rằng JavaScript hỗ trợ nhiều loại toán tử khác nhau và bạn có thể sử dụng chúng để thực hiện các phép tính và so sánh theo nhu cầu của bạn trong mã JavaScript.