JavaScript hỗ trợ những kiểu dữ liệu nào

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu để bạn có thể làm việc với các giá trị khác nhau. Dưới đây là một số kiểu dữ liệu chính được hỗ trợ trong JavaScript:

Kiểu dữ liệu nguyên thủy (Primitive data types)

Số (Number): Đại diện cho các giá trị số, bao gồm cả số nguyên và số thập phân.

Chuỗi (String): Đại diện cho một dãy các ký tự, được đặt trong dấu ngoặc đơn hoặc ngoặc kép.

Boolean: Đại diện cho giá trị true hoặc false, được sử dụng để biểu thị trạng thái logic.

Landscapes - The Landscape Photo Guy

Kiểu dữ liệu phức tạp (Complex data types)

Mảng (Array): Đại diện cho một tập hợp các giá trị, được lưu trữ trong một biến và có thể truy cập thông qua chỉ số.

Đối tượng (Object): Đại diện cho một thực thể có các thuộc tính và phương thức riêng. Đối tượng trong JavaScript được tạo bằng cách sử dụng cặp ngoặc nhọn {}.

Null: Đại diện cho giá trị không có giá trị hoặc không tồn tại.

Undefined: Đại diện cho biến chưa được khởi tạo hoặc không có giá trị.

PHOTOGRAPHING landscapes - NZIBS

Kiểu dữ liệu đặc biệt

NaN (Not a Number): Đại diện cho kết quả không phải là một số hợp lệ sau khi thực hiện một phép tính số học không hợp lệ.

Infinity: Đại diện cho giá trị vô cực, được sử dụng khi kết quả vượt quá giới hạn của kiểu dữ liệu số.

Ngoài ra, JavaScript cũng cung cấp các cấu trúc dữ liệu khác như Map, Set và Symbol để hỗ trợ xử lý dữ liệu phức tạp và đảm bảo tính duy nhất của các giá trị.

Portrait vs. Landscape: Photography & Printing Tips – Posterjack

Lưu ý rằng trong JavaScript, các biến không yêu cầu khai báo kiểu dữ liệu cụ thể và kiểu dữ liệu có thể thay đổi linh hoạt trong quá trình chạy. Điều này cho phép bạn làm việc linh hoạt với các giá trị khác nhau mà không cần quan tâm đến kiểu dữ liệu cụ thể.

Tags: