Cú pháp cơ bản và cách viết mã trong PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình phía máy chủ mạnh mẽ và phổ biến được sử dụng chủ yếu cho phát triển ứng dụng web động. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp cơ bản và cách viết mã trong PHP.

Wallpaper 4k Pink Sky Cloud Mountain 4k Wallpaper

Cú pháp cơ bản

– Khai báo biến: Để khai báo biến trong PHP, sử dụng ký tự đô-la $ theo sau là tên biến.

Ví dụ: $name = "John";.

– In ra màn hình: Sử dụng hàm echo hoặc print để in ra màn hình.

Ví dụ: echo "Hello, world!";.

– Kết nối chuỗi: Sử dụng dấu chấm . để kết nối các chuỗi.

Ví dụ: $message = "Hello," . " world!";.

– Điều kiện và vòng lặp: Sử dụng các cấu trúc điều kiện như if, else if, else và các vòng lặp như for, while, foreach để kiểm tra và lặp qua các phần tử.

Ví dụ:

if ($age >= 18) {
echo "You are an adult.";
} else {
echo "You are a minor.";
}

for ($i = 0; $i < 10; $i++) {
echo $i;
}

$colors = ["red", "green", "blue"];
foreach ($colors as $color) {
echo $color;
}

– Hàm và phương thức: Sử dụng từ khóa function để khai báo hàm.

Ví dụ:

function sayHello($name) {
echo "Hello, $name!";
}

sayHello("John");

Cách viết mã trong PHP

  • File mã nguồn PHP có phần mở rộng .php.
  • Mã PHP được viết giữa các thẻ <?php?>.
  • PHP có thể được nhúng vào mã HTML bằng cách đặt mã PHP giữa các thẻ <php>.
  • PHP hỗ trợ các câu lệnh điều kiện, vòng lặp và cấu trúc điều kiện dạng rút gọn như ?:foreach trên một dòng.
  • PHP cũng hỗ trợ các hàm và lớp có sẵn, cho phép bạn sử dụng các tính năng sẵn có hoặc tự định nghĩa hàm và lớp của riêng mình.

Các thao tác với biến

– Gán giá trị cho biến: Sử dụng dấu = để gán giá trị cho biến. Ví dụ: $name = "John";.

– Kiểm tra tồn tại của biến: Sử dụng hàm isset() để kiểm tra xem một biến có tồn tại hay không. Ví dụ: if (isset($name)) { echo "Variable exists."; }.

– Hủy bỏ biến: Sử dụng từ khóa unset() để hủy bỏ một biến. Ví dụ: unset($name);.

tree on sunset of beautiful a tropical on pink sky background as summer  12019967 Stock Photo at Vecteezy

PHP cung cấp nhiều tính năng và cú pháp để bạn có thể phát triển các ứng dụng web động mạnh mẽ. Bằng cách hiểu cú pháp cơ bản và quy tắc viết mã, bạn có thể xây dựng các ứng dụng PHP phức tạp và linh hoạt.

Tags: