Cách xóa (delete) dữ liệu từ bảng trong MySQL

Để xóa (delete) dữ liệu từ bảng trong MySQL, chúng ta sử dụng câu lệnh DELETE. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh DELETE để xóa dữ liệu từ bảng MySQL.

Table of Contents

Cú pháp cơ bản

Cú pháp cơ bản của câu lệnh DELETE như sau: DELETE FROM table_name WHERE condition;

Trong đó:

  • table_name là tên của bảng mà bạn muốn xóa dữ liệu.
  • WHERE condition là điều kiện để xác định các dòng cần xóa. Bạn có thể sử dụng các biểu thức so sánh và logic để xác định điều kiện này.

Beach Fishing Wallpapers - Top Free Beach Fishing Backgrounds -  WallpaperAccess

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng câu lệnh DELETE:

– Ví dụ 1:

Xóa dữ liệu từ toàn bộ bảng: DELETE FROM users;

Trong ví dụ này, câu lệnh DELETE sẽ xóa toàn bộ dữ liệu từ bảng “users”.

– Ví dụ 2:

Xóa dữ liệu dựa trên điều kiện: DELETE FROM users WHERE id = 1;

Trong ví dụ này, câu lệnh DELETE sẽ xóa dòng có giá trị “id” là 1 trong bảng “users”.

– Ví dụ 3:

Xóa dữ liệu dựa trên điều kiện phức tạp hơn: DELETE FROM users WHERE age > 50 AND city = 'New York';

Trong ví dụ này, câu lệnh DELETE sẽ xóa các dòng có giá trị “age” lớn hơn 50 và “city” là ‘New York’ trong bảng “users”.

Lưu ý rằng câu lệnh DELETE có thể ảnh hưởng đến nhiều dòng dữ liệu cùng một lúc, do đó hãy cẩn thận khi sử dụng câu lệnh này và đảm bảo rằng bạn đã xác định rõ điều kiện để xóa dữ liệu.

Cũng cần lưu ý là việc xóa dữ liệu là không thể hoàn tác, vì vậy hãy đảm bảo bạn đã sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện xóa.

Photo #54865: A Sunset at Pismo Beach | America's Byways

Trên đây là một số cách để xóa dữ liệu từ bảng trong MySQL bằng câu lệnh DELETE. Bạn có thể áp dụng những kiến thức này để xóa dữ liệu một cách an toàn và hiệu quả trong các bảng MySQL của mình.

Tags: