Cách thêm, cập nhật và xóa dữ liệu trong MySQL

Khi làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, việc thêm, cập nhật và xóa dữ liệu là các hoạt động quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thực hiện các thao tác này bằng các câu lệnh INSERT, UPDATE và DELETE trong MySQL.

Thêm dữ liệu với câu lệnh INSERT INTO

Cú pháp cơ bản của câu lệnh INSERT INTO như sau:

INSERT INTO tên_bảng (cột1, cột2, ...)
VALUES (giá_trị1, giá_trị2, ...);

 

Ví dụ:

INSERT INTO employees (name, age, salary)
VALUES ('John Doe', 25, 5000);

 

Trong ví dụ trên, chúng ta thêm một hàng mới vào bảng “employees” với các giá trị tương ứng cho các cột “name”, “age” và “salary”.

How to migrate sqlite3 to MySQL for Ghost v5 with Docker Compose

Cập nhật dữ liệu với câu lệnh UPDATE

Cú pháp cơ bản của câu lệnh UPDATE như sau:

UPDATE tên_bảng
SET cột = giá_trị
WHERE điều_kiện;

 

Ví dụ:

UPDATE employees
SET salary = 6000
WHERE id = 1;

 

Trong ví dụ trên, chúng ta cập nhật giá trị của cột “salary” thành 6000 cho nhân viên có ID là 1 trong bảng “employees”.

PostgreSQL vs. MySQL: 10 Key Differences - Meltano: Extract & Load with joy

Xóa dữ liệu với câu lệnh DELETE

Cú pháp cơ bản của câu lệnh DELETE như sau:

DELETE FROM tên_bảng
WHERE điều_kiện;

 

Ví dụ:

DELETE FROM employees
WHERE id = 1;

 

Trong ví dụ trên, chúng ta xóa hàng dữ liệu có ID là 1 khỏi bảng “employees”.

Lưu ý: Khi thực hiện các thao tác này, hãy cẩn thận và chắc chắn rằng bạn đã chọn đúng hàng hoặc bảng mà bạn muốn thêm, cập nhật hoặc xóa.

What is Web Accessibility? Best Practices, Tips & Checklist

Trên đây là những ví dụ cơ bản về cách thêm, cập nhật và xóa dữ liệu trong MySQL bằng các câu lệnh INSERT, UPDATE và DELETE. Bạn có thể tùy chỉnh các câu lệnh này phù hợp với yêu cầu và mục đích của mình. Lưu ý rằng việc thao tác dữ liệu phải được thực hiện cẩn thận và có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu.

Tags: