Cách tạo và sử dụng ràng buộc (constraints) trong MySQL

Trong MySQL, ràng buộc (constraints) được sử dụng để xác định và thực thi một số quy tắc và giới hạn đối với dữ liệu trong các bảng. Chúng đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và đảm bảo rằng các giá trị được lưu trữ trong bảng tuân thủ các quy tắc nhất định. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo và sử dụng ràng buộc trong MySQL.

MySQL hỗ trợ một số ràng buộc phổ biến sau đây:

Ràng buộc PRIMARY KEY

Ràng buộc PRIMARY KEY được sử dụng để định nghĩa một cột hoặc nhóm các cột là khóa chính (primary key) cho bảng. Khóa chính đảm bảo tính duy nhất của dữ liệu và giúp tăng tốc độ truy vấn.

Ví dụ: CREATE TABLE users (
id INT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(50),
email VARCHAR(50)
);

MySQL HeatWave on AWS Sizzles with New and Remarkable Price Performance Breakthroughs

Ràng buộc FOREIGN KEY

Ràng buộc FOREIGN KEY được sử dụng để tạo một liên kết giữa hai bảng dựa trên cột khóa ngoại (foreign key) và khóa chính (primary key). Ràng buộc này đảm bảo tính nhất quán và tham chiếu giữa các bảng.

Ví dụ: CREATE TABLE orders (
id INT PRIMARY KEY,
product_id INT,
FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
);

Ràng buộc UNIQUE

Ràng buộc UNIQUE được sử dụng để đảm bảo tính duy nhất của dữ liệu trong một cột hoặc nhóm các cột. Mỗi giá trị trong cột này phải là duy nhất.

Ví dụ: CREATE TABLE products (
id INT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(50),
sku VARCHAR(20) UNIQUE
);

MySql-Become a certified database engineer | Academy Hacker

Ràng buộc NOT NULL

Ràng buộc NOT NULL được sử dụng để đảm bảo rằng một cột không được chứa giá trị NULL.

Ví dụ: CREATE TABLE customers (
id INT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(50) NOT NULL,
email VARCHAR(50)
);

Ràng buộc CHECK

Ràng buộc CHECK được sử dụng để xác định một điều kiện để kiểm tra giá trị của một cột. Nếu giá trị không tuân thủ điều kiện, thì lệnh INSERT hoặc UPDATE sẽ không được chấp nhận.

Ví dụ: CREATE TABLE employees (
id INT PRIMARY KEY,
name VARCHAR(50),
age INT CHECK (age >= 18)
);

MySQL Wallpapers - Top Free MySQL Backgrounds - WallpaperAccess

Trên đây là một số ví dụ về cách tạo và sử dụng ràng buộc trong MySQL. Bạn có thể áp dụng những kiến thức này để đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của dữ liệu trong các bảng MySQL của mình. Ràng buộc là một phần quan trọng của quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu và đảm bảo tính đáng tin cậy của hệ thống.