Cách tạo và sử dụng đối tượng (object) trong JavaScript

Trong JavaScript, đối tượng (object) là một cấu trúc dữ liệu cực kỳ mạnh mẽ và quan trọng. Đối tượng cho phép bạn lưu trữ và quản lý các thuộc tính và phương thức. Dưới đây là một số cách tạo và sử dụng đối tượng trong JavaScript:

HQ] Beach Landscape Pictures | Download Free Images on Unsplash

Tạo đối tượng

Có hai cách chính để tạo một đối tượng trong JavaScript: sử dụng cú pháp đối tượng chìa khóa (object literal) và sử dụng từ khóa new kết hợp với hàm tạo (constructor function).

Cú pháp đối tượng chìa khóa

const person = {
name: 'John',
age: 30,
address: '123 ABC Street',
getInfo: function() {
return `Name: ${this.name}, Age: ${this.age}, Address: ${this.address}`;
}
};

Hàm tạo (constructor function)

function Person(name, age, address) {
this.name = name;
this.age = age;
this.address = address;

this.getInfo = function() {
return `Name: ${this.name}, Age: ${this.age}, Address: ${this.address}`;
};
}

const person = new Person('John', 30, '123 ABC Street');

Truy cập thuộc tính và phương thức của đối tượng

Để truy cập thuộc tính và phương thức của đối tượng, bạn có thể sử dụng cú pháp dấu chấm (.).

console.log(person.name); // Output: John
console.log(person.age); // Output: 30
console.log(person.getInfo()); // Output: Name: John, Age: 30, Address: 123 ABC Street

Thêm và xóa thuộc tính của đối tượng

– Bạn có thể thêm thuộc tính mới vào đối tượng bằng cách gán giá trị cho thuộc tính đó.

person.job = 'Engineer';
console.log(person.job); // Output: Engineer

– Để xóa một thuộc tính khỏi đối tượng, bạn có thể sử dụng từ khóa delete.

delete person.address;
console.log(person.address); // Output: undefined

Duyệt qua thuộc tính của đối tượng

Để duyệt qua tất cả các thuộc tính của đối tượng, bạn có thể sử dụng vòng lặp for...in.

for (let key in person) {
console.log(key + ': ' + person[key]);
}

Các đối tượng con (nested objects) và mảng trong đối tượng

Trong JavaScript, đối tượng có thể chứa các đối tượng con và mảng. Điều này cho phép bạn xây dựng các cấu trúc dữ liệu phức tạp.

const person = {
name: 'John',
age: 30,
address: {
street: '123 ABC Street',
city: 'New York',
country: 'USA'
},
hobbies: ['reading', 'swimming', 'traveling']
};

console.log(person.address.city); // Output: New York
console.log(person.hobbies[0]); // Output: reading

Beach Sunset Landscape View HD wallpaper

Trên đây là một số cách tạo và sử dụng đối tượng trong JavaScript. Đối tượng là một khái niệm cơ bản và mạnh mẽ trong ngôn ngữ này, cho phép bạn tổ chức và xử lý dữ liệu một cách linh hoạt.