Cách tạo và sử dụng các thư viện và framework JavaScript như React, Vue và Angular

Trong lập trình JavaScript, có nhiều thư viện và framework phổ biến như React, Vue và Angular giúp xây dựng các ứng dụng web mạnh mẽ và tương tác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo và sử dụng các thư viện và framework này.

Table of Contents

React

React là một thư viện JavaScript phổ biến được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng (UI) tương tác. Đây là các bước cơ bản để tạo và sử dụng React:

 • Bước 1: Cài đặt React bằng npm hoặc yarn.
 • Bước 2: Tạo một component React, là đơn vị cơ bản để xây dựng giao diện.
 • Bước 3: Xây dựng ứng dụng React bằng cách sử dụng các component và sắp xếp chúng vào cây component.
 • Bước 4: Render ứng dụng React vào một phần tử trong DOM.

React cũng hỗ trợ các tính năng như quản lý state (trạng thái) và lifecycle methods (các phương thức quản lý vòng đời).

Programming Wallpapers

Vue

Vue là một framework JavaScript linh hoạt và dễ học để xây dựng giao diện người dùng (UI). Dưới đây là các bước để tạo và sử dụng Vue:

 • Bước 1: Cài đặt Vue bằng npm hoặc yarn.
 • Bước 2: Tạo một Vue instance, là một đối tượng chứa dữ liệu và các phương thức xử lý.
 • Bước 3: Xây dựng giao diện sử dụng các directive, v-bind, v-if, v-for và các component.
 • Bước 4: Render ứng dụng Vue vào một phần tử trong DOM.

Vue có một cú pháp linh hoạt và hỗ trợ mô hình MVVM (Model-View-ViewModel) cho việc quản lý state và tương tác người dùng.

How to Build a RESTful API in Node.js (with Express.js) | RapidAPI

Angular

Angular là một framework JavaScript phát triển bởi Google để xây dựng các ứng dụng web đáng tin cậy và mạnh mẽ. Dưới đây là các bước để tạo và sử dụng Angular:

 • Bước 1: Cài đặt Angular CLI (Command Line Interface) để tạo và quản lý các dự án Angular.
 • Bước 2: Tạo một dự án Angular bằng Angular CLI.
 • Bước 3: Tạo các component, service và module trong dự án Angular.
 • Bước 4: Xây dựng ứng dụng Angular bằng cách sử dụng các component, quản lý state và điều hướng.

Angular hỗ trợ mô hình MVVM, dependency injection (tiêm phụ thuộc) và có các tính năng mạnh mẽ như routing, forms và HTTP client.

Desktop source code and Wallpaper by coding and programming. 3334873 Stock Photo at Vecteezy

React, Vue và Angular là các công cụ mạnh mẽ để xây dựng các ứng dụng web phức tạp và tương tác. Mỗi công cụ có cú pháp và phương pháp riêng, nhưng tất cả đều giúp tăng hiệu suất phát triển và quản lý mã nguồn. Tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân, bạn có thể lựa chọn công cụ phù hợp cho dự án của mình.