Cách tạo và sử dụng các thư viện và framework JavaScript như React, Angular và Vue

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía client phổ biến và mạnh mẽ. Để phát triển ứng dụng web phức tạp và có hiệu suất tốt, các thư viện và framework JavaScript như React, Angular và Vue đã trở thành lựa chọn phổ biến cho các nhà phát triển. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo và sử dụng các thư viện và framework này.

Table of Contents

React

React là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook. Nó cho phép bạn xây dựng giao diện người dùng tương tác phong phú và có hiệu suất cao. Dưới đây là các bước cơ bản để tạo và sử dụng React:

Bước 1: Cài đặt React

Cài đặt React bằng npm (Node Package Manager) bằng cách chạy câu lệnh sau trong dòng lệnh: npm install react

Bước 2: Tạo ứng dụng React

Sử dụng công cụ tạo ứng dụng React như Create React App để tạo một dự án React mới. npx create-react-app my-app
cd my-app

Bước 3: Viết mã React

Mã React được viết trong các component. Tạo một file .js hoặc .jsx và viết mã React trong đó. Ví dụ:

import React from 'react';

function App() {
return (
<div>
<h1>Hello, React!</h1>
</div>

);
}

export default App;

 

Bước 4: Render React

Sử dụng phương thức ReactDOM.render() để hiển thị component React trên trang web.

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';
import App from './App';
ReactDOM.render(<App />, document.getElementById(‘root’));

 

Bước 5: Chạy ứng dụng React

Chạy ứng dụng React bằng câu lệnh: npm start

Đây chỉ là một hướng dẫn cơ bản về cách tạo và sử dụng React. React còn rất nhiều tính năng và khái niệm khác như component lifecycle, state management, routing, và nhiều thứ khác.

Python vs Javascript: Dealing with the quirks of async/await - HedgeDoc

Angular

Angular là một framework phát triển ứng dụng web phía client được phát triển bởi Google. Nó cung cấp một cách tiếp cận toàn diện để xây dựng ứng dụng web đáng tin cậy và dễ bảo trì. Dưới đây là các bước cơ bản để tạo và sử dụng Angular:

Bước 1: Cài đặt Angular CLI

Cài đặt Angular CLI bằng npm bằng câu lệnh sau: npm install -g @angular/cli

Bước 2: Tạo ứng dụng Angular

Sử dụng Angular CLI để tạo một dự án Angular mới. ng new my-app cd my-app

Bước 3: Viết mã Angular

Mã Angular được viết trong các component, module, và service. Tạo các file .ts và viết mã Angular trong đó. Ví dụ:

import { Component } from '@angular/core';

@Component({
selector: ‘app-root’,
template: ‘<h1>Hello, Angular!</h1>’,
})
export class AppComponent {}

 

Bước 4: Chạy ứng dụng Angular

Chạy ứng dụng Angular bằng câu lệnh: ng serve

Bước 5: Truy cập ứng dụng Angular

Truy cập ứng dụng Angular trên trình duyệt với đường dẫn http://localhost:4200.

Đây chỉ là một hướng dẫn cơ bản về cách tạo và sử dụng Angular. Angular cung cấp rất nhiều tính năng mạnh mẽ khác như dependency injection, routing, forms, và nhiều thứ khác.

Chia sẻ kiến thức lập trình web - Lập trình website

Vue

Vue là một framework JavaScript mã nguồn mở nhẹ nhưng mạnh mẽ. Nó giúp xây dựng giao diện người dùng tương tác một cách dễ dàng và hiệu quả. Dưới đây là các bước cơ bản để tạo và sử dụng Vue:

Bước 1: Cài đặt Vue CLI

Cài đặt Vue CLI bằng npm bằng câu lệnh sau: npm install -g @vue/cli

Bước 2: Tạo ứng dụng Vue

Sử dụng Vue CLI để tạo một dự án Vue mới. vue create my-app cd my-app

Bước 3: Viết mã Vue

Mã Vue được viết trong các component và các file .vue. Tạo các file .vue và viết mã Vue trong đó. Ví dụ:

<template>
<div>
<h1>Hello, Vue!</h1>
</div>
</template>
<script>
export default {
name: ‘App’,
};
</script>

<style>
/* CSS styles here */
</style>

 

Bước 4: Chạy ứng dụng Vue

Chạy ứng dụng Vue bằng câu lệnh: npm run serve

Bước 5: Truy cập ứng dụng Vue

Truy cập ứng dụng Vue trên trình duyệt với đường dẫn http://localhost:8080.

Đây chỉ là một hướng dẫn cơ bản về cách tạo và sử dụng Vue. Vue cung cấp rất nhiều tính năng hữu ích khác như Vue Router, Vuex, Vue CLI plugins, và nhiều thứ khác.

How to Run JavaScript on a Mac (4 Ways) - Maker's Aid

Tóm lại, React, Angular và Vue đều là những công cụ mạnh mẽ để phát triển ứng dụng web phức tạp. Mỗi công cụ có cách tiếp cận và cú pháp riêng, nhưng chúng đều cung cấp khả năng xây dựng giao diện người dùng tương tác và mở rộng ứng dụng một cách dễ dàng. Hãy lựa chọn công cụ phù hợp với nhu cầu và sở thích của bạn để bắt đầu phát triển các ứng dụng web đáng kinh ngạc.