Cách tạo và sử dụng các biểu thức điều kiện (conditional expressions) trong MySQL

Các biểu thức điều kiện (conditional expressions) trong MySQL cho phép bạn xác định các điều kiện để lựa chọn và xử lý dữ liệu trong câu lệnh truy vấn. Các biểu thức điều kiện có thể được sử dụng trong các mệnh đề WHERE, HAVING và SELECT để lọc và xử lý dữ liệu theo các điều kiện cụ thể. Dưới đây là một số ví dụ về cách tạo và sử dụng các biểu thức điều kiện trong MySQL:

Toán tử so sánh

MySQL cung cấp các toán tử so sánh như “=”, “<“, “>”, “<=”, “>=”, “<>”, “!=” để so sánh các giá trị.

Ví dụ:SELECT * FROM customers WHERE age >= 18;

Truy vấn trên sẽ lấy ra tất cả các khách hàng có tuổi lớn hơn hoặc bằng 18.

HD wallpaper: action, adventure, binary, code, computer, cyber, cyberpunk | Wallpaper Flare

Toán tử logic

MySQL hỗ trợ các toán tử logic như “AND”, “OR”, “NOT” để kết hợp các điều kiện.

Ví dụ: SELECT * FROM customers WHERE age >= 18 AND country = 'USA';

Truy vấn trên sẽ lấy ra tất cả các khách hàng có tuổi lớn hơn hoặc bằng 18 và quốc gia là ‘USA’.

Hàm IF-ELSE

MySQL cung cấp hàm IF-ELSE để xử lý các biểu thức điều kiện phức tạp.

Ví dụ: SELECT name, IF(age >= 18, 'Adult', 'Minor') AS age_group FROM customers;

Truy vấn trên sẽ lấy ra tên và nhóm tuổi của khách hàng, dựa trên tuổi của họ. Nếu tuổi lớn hơn hoặc bằng 18, nhóm tuổi sẽ là ‘Adult’, ngược lại sẽ là ‘Minor’.

Binary HD Wallpapers - Top Free Binary HD Backgrounds - WallpaperAccess

Toán tử IN và NOT IN

MySQL cho phép sử dụng toán tử IN và NOT IN để kiểm tra một giá trị có nằm trong một danh sách giá trị hay không.

Ví dụ: SELECT * FROM customers WHERE country IN ('USA', 'Canada', 'UK');

Truy vấn trên sẽ lấy ra tất cả các khách hàng từ ‘USA’, ‘Canada’ và ‘UK’.

Toán tử LIKE

Toán tử LIKE được sử dụng để tìm kiếm các giá trị phù hợp với một mẫu (pattern) đã cho.

Ví dụ: SELECT * FROM customers WHERE name LIKE 'J%';

Truy vấn trên sẽ lấy ra tất cả các khách hàng có tên bắt đầu bằng ‘J’.

HD wallpaper: action, adventure, binary, code, computer, cyber, cyberpunk | Wallpaper Flare

Các biểu thức điều kiện trong MySQL rất linh hoạt và cung cấp nhiều cách để lựa chọn và xử lý dữ liệu dựa trên các điều kiện cụ thể. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các biểu thức điều kiện khác trong tài liệu hướng dẫn của MySQL để tận dụng toàn bộ sức mạnh của chúng trong việc truy vấn và xử lý dữ liệu.