Cách tạo và sử dụng biểu thức chính quy (regular expressions) trong MySQL

Biểu thức chính quy (Regular Expressions) trong MySQL là một công cụ mạnh mẽ để tìm kiếm và xử lý các chuỗi dữ liệu phù hợp với mẫu cụ thể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo và sử dụng biểu thức chính quy trong MySQL.

Database connectivity with java 🤯, using mysql… | by Yuvraj Agarkar |  Medium

MySQL hỗ trợ việc sử dụng biểu thức chính quy thông qua các hàm và phương thức cung cấp sẵn. Dưới đây là một số hàm phổ biến để làm việc với biểu thức chính quy trong MySQL:

Hàm REGEXP

Hàm REGEXP được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có phù hợp với biểu thức chính quy hay không.

Cú pháp: expr REGEXP pattern

Ví dụ: SELECT * FROM table_name WHERE column_name REGEXP 'pattern';

Hàm REGEXP_LIKE

Hàm REGEXP_LIKE được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có phù hợp với biểu thức chính quy hay không.

Cú pháp: REGEXP_LIKE(expr, pattern)

Ví dụ: SELECT * FROM table_name WHERE REGEXP_LIKE(column_name, 'pattern');

Hàm REGEXP_REPLACE

Hàm REGEXP_REPLACE được sử dụng để thay thế các kết quả phù hợp với biểu thức chính quy bằng một giá trị khác.

Cú pháp: REGEXP_REPLACE(expr, pattern, replace_string)

Ví dụ: SELECT REGEXP_REPLACE(column_name, 'pattern', 'replace_string') FROM table_name;

Hàm REGEXP_INSTR

Hàm REGEXP_INSTR được sử dụng để tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của một biểu thức chính quy trong một chuỗi.

Cú pháp: REGEXP_INSTR(expr, pattern)

Ví dụ: SELECT REGEXP_INSTR(column_name, 'pattern') FROM table_name;

Hàm REGEXP_SUBSTR

Hàm REGEXP_SUBSTR được sử dụng để trích xuất một phần của chuỗi dựa trên biểu thức chính quy.

Cú pháp: REGEXP_SUBSTR(expr, pattern)

Ví dụ: SELECT REGEXP_SUBSTR(column_name, 'pattern') FROM table_name;

How to set up an AWS MySQL database | by Dawn Moyer | Towards Data Science

Khi sử dụng biểu thức chính quy trong MySQL, bạn có thể sử dụng các ký tự đặc biệt và mẫu để xác định các quy tắc tìm kiếm phù hợp. Dưới đây là một số ký tự và mẫu phổ biến trong biểu thức chính quy:

  • .: Đại diện cho bất kỳ ký tự nào.
  • *: Đại diện cho 0 hoặc nhiều ký tự trước đó.
  • +: Đại diện cho 1 hoặc nhiều ký tự trước đó.
  • ?: Đại diện cho 0 hoặc 1 ký tự trước đó.
  • []: Xác định một tập hợp các ký tự có thể phù hợp.
  • ^: Bắt đầu của chuỗi.
  • $: Kết thúc của chuỗi.
  • \: Đánh dấu các ký tự đặc biệt.

Ví dụ:

SELECT * FROM table_name WHERE column_name REGEXP '^[A-Za-z]+$'; (Lấy các hàng trong đó cột “column_name” chỉ chứa các ký tự từ A-Z hoặc a-z)

SELECT * FROM table_name WHERE REGEXP_LIKE(column_name, 'pattern'); (Lấy các hàng trong đó cột “column_name” phù hợp với biểu thức chính quy)

Developer Wallpaper | Sarfraz Ahmed's Blog

Trên đây là một số cách tạo và sử dụng biểu thức chính quy trong MySQL. Biểu thức chính quy là một công cụ mạnh mẽ để tìm kiếm và xử lý các chuỗi dữ liệu phù hợp với mẫu cụ thể. Bằng cách sử dụng các hàm và cú pháp của MySQL, bạn có thể thực hiện các thao tác tìm kiếm và xử lý dữ liệu linh hoạt và hiệu quả.