Cách tạo và quản lý người dùng và quyền truy cập trong MySQL

Trong cơ sở dữ liệu MySQL, việc tạo và quản lý người dùng và quyền truy cập là một phần quan trọng trong việc bảo mật dữ liệu và đảm bảo tính riêng tư của hệ thống. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo và quản lý người dùng và quyền truy cập trong MySQL.

Tạo người dùng

Sử dụng câu lệnh CREATE USER để tạo một người dùng mới.

Ví dụ: CREATE USER 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Trong đó, ‘username’ là tên người dùng bạn muốn tạo, ‘localhost’ là máy chủ mà người dùng được phép truy cập và ‘password’ là mật khẩu cho người dùng.

MySQL 8 Doesn't Like Your Groups

Cấp quyền truy cập

Sử dụng câu lệnh GRANT để cấp quyền truy cập cho người dùng.

Ví dụ: GRANT ALL PRIVILEGES ON database_name.* TO 'username'@'localhost';

Trong đó, database_name là tên cơ sở dữ liệu mà người dùng được phép truy cập và ‘username’@’localhost’ là người dùng và máy chủ mà quyền truy cập được cấp cho.

5 Percona Toolkit Tools for MySQL Database Administration

Xóa người dùng

Sử dụng câu lệnh DROP USER để xóa một người dùng.

Ví dụ: DROP USER 'username'@'localhost';

Câu lệnh này sẽ xóa người dùng ‘username’ khỏi máy chủ ‘localhost’.

Best Practices to Secure Your MySQL Databases | Webyog

Quản lý quyền truy cập

Sử dụng câu lệnh GRANT và REVOKE để quản lý quyền truy cập của người dùng. Ví dụ:

– Cấp quyền SELECT cho người dùng trên một bảng cụ thể: GRANT SELECT ON database_name.table_name TO 'username'@'localhost';

– Thu hồi quyền SELECT từ người dùng trên một bảng cụ thể: REVOKE SELECT ON database_name.table_name FROM 'username'@'localhost';

Bằng cách sử dụng các câu lệnh GRANT và REVOKE, bạn có thể quản lý quyền truy cập chi tiết của người dùng trên cơ sở dữ liệu và bảng.

Lưu ý: Khi tạo và quản lý người dùng và quyền truy cập trong MySQL, hãy đảm bảo tuân thủ các quy tắc bảo mật và chỉ cấp quyền cần thiết cho người dùng.

5 Strategies for Working with High Loads in MySQL - TechStory

Trên đây là những khái niệm cơ bản về cách tạo và quản lý người dùng và quyền truy cập trong MySQL. Việc thực hiện việc này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo an ninh và bảo mật dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn.

Tags: