Cách tạo và điều hướng (routing) ứng dụng web sử dụng JavaScript

Để tạo và điều hướng ứng dụng web sử dụng JavaScript, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhưng một trong những cách phổ biến là sử dụng một framework web như Express.js. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Express.js để tạo và điều hướng ứng dụng web.

Bước 1: Cài đặt Express.js

Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã cài đặt Node.js và npm trên máy tính của mình. Sau đó, bạn có thể cài đặt Express.js bằng lệnh sau trong Terminal:

npm install express

javascript» 1080P, 2k, 4k HD wallpapers, backgrounds free download | Rare  Gallery

Bước 2: Tạo tệp tin chính và khởi tạo ứng dụng

Tạo một tệp tin chính cho ứng dụng của bạn (ví dụ: app.js hoặc index.js). Mở tệp tin đó trong trình soạn thảo và thêm đoạn mã sau:

const express = require('express');
const app = express();

// Định nghĩa các route
app.get('/', (req, res) => {
res.send('Trang chủ');
});

app.get('/about', (req, res) => {
res.send('Giới thiệu');
});

app.get('/contact', (req, res) => {
res.send('Liên hệ');
});

// Khởi chạy máy chủ
app.listen(3000, () => {
console.log('Server is running on port 3000');
});

 

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã tạo một ứng dụng Express và định nghĩa ba route cho trang chủ, giới thiệu và liên hệ. Mỗi route được định nghĩa bằng cách sử dụng phương thức HTTP tương ứng (get, post, put, delete) và đường dẫn URL. Khi một yêu cầu được gửi đến một đường dẫn cụ thể, Express sẽ tìm kiếm route tương ứng và thực thi hàm xử lý tương ứng.

JavaScript Wallpapers - Wallpaper Cave

Bước 3: Chạy ứng dụng

Trở lại Terminal, hãy chắc chắn rằng bạn đang ở trong thư mục dự án và chạy lệnh sau để khởi chạy ứng dụng:

node app.js

 

Sau đó, bạn có thể mở trình duyệt và truy cập các đường dẫn như http://localhost:3000, http://localhost:3000/abouthttp://localhost:3000/contact để xem kết quả.

Free download JavaScript Please download image directly Download Wallpaper  [1920x1200] for your Desktop, Mobile & Tablet | Explore 39+ Brain Wallpaper  HD | Left Brain Right Brain Wallpaper, HD Wallpapers, Pinky and

Bước 4: Điều hướng ứng dụng

Để điều hướng ứng dụng, bạn có thể sử dụng các phương thức chuyển hướng như res.redirect() để chuyển hướng từ một route đến route khác. Ví dụ:

app.get('/products', (req, res) => {
// Xử lý logic và lấy dữ liệu sản phẩm từ cơ sở dữ liệu

// Chuyển hướng đến trang danh sách sản phẩm
res.redirect('/products/list');
});

app.get('/products/list', (req, res) => {
res.send('Danh sách sản phẩm');
});

 

Trong ví dụ trên, khi người dùng truy cập /products, ứng dụng sẽ xử lý logic và sau đó chuyển hướng đến /products/list để hiển thị danh sách sản phẩm.

รายละเอียด 92+ wallpaper hd nodejs ดีที่สุด - daotaonec

Đây chỉ là một số khái niệm cơ bản về cách tạo và điều hướng ứng dụng web sử dụng JavaScript và Express.js. Express.js cung cấp rất nhiều tính năng và khả năng mạnh mẽ khác để xây dựng ứng dụng web linh hoạt và mạnh mẽ. Bạn có thể tìm hiểu thêm từ tài liệu chính thức và ví dụ thực tế để phát triển ứng dụng của mình.