Cách tạo tạo và sử dụng ghi chú (comment) trong MySQL

Trong MySQL, bạn có thể sử dụng ghi chú (comment) để thêm các lời giải thích, ghi chú hoặc tài liệu cho các đối tượng như bảng, cột, truy vấn hoặc chính các dòng mã SQL. Ghi chú không được thực thi và không ảnh hưởng đến hoạt động của câu lệnh SQL, nhưng chúng rất hữu ích để làm cho mã SQL dễ hiểu và dễ bảo trì.

Dưới đây là một số cách tạo và sử dụng ghi chú trong MySQL:

Ghi chú dòng (Line comments)

Để tạo ghi chú dòng, bạn sử dụng dấu hai gạch chéo (–) và sau đó viết nội dung ghi chú. Ví dụ:

-- Đây là một ghi chú dòng
SELECT * FROM customers;

 

Trong ví dụ trên, dòng ghi chú sẽ bị bỏ qua và chỉ có câu lệnh SELECT được thực thi.

MSSQL / MYSQL / PSQL - h4rithd.com | Notes

Ghi chú nhiều dòng (Multi-line comments)

Để tạo ghi chú nhiều dòng, bạn sử dụng cặp từ khóa /* và */ để bao quanh nội dung ghi chú. Ví dụ:

/* Đây là một ghi chú nhiều dòng
Dòng thứ hai của ghi chú */

SELECT * FROM customers;

 

Tất cả các dòng giữa /* và */ sẽ được coi là ghi chú và bị bỏ qua trong quá trình thực thi.

Secure MySQL - Training | Microsoft Learn

Ghi chú cho bảng và cột

Bạn cũng có thể thêm ghi chú cho bảng và cột bằng cách sử dụng câu lệnh ALTER TABLE hoặc CREATE TABLE. Ví dụ:

CREATE TABLE customers (
id INT COMMENT 'ID của khách hàng',
name VARCHAR(50) COMMENT 'Tên của khách hàng'
);

 

Trong ví dụ trên, ghi chú được thêm vào cột “id” và “name” để mô tả mục đích của từng cột.

How to connect SuperTokens to a MySQL or to a PostgreSQL database - DEV  Community

Ghi chú trong MySQL rất hữu ích để làm cho mã SQL dễ đọc và dễ bảo trì. Bạn có thể sử dụng ghi chú để giải thích logic hoặc mô tả cấu trúc của cơ sở dữ liệu, bảng, cột hoặc các truy vấn quan trọng. Việc sử dụng ghi chú tốt sẽ giúp tăng khả năng đọc hiểu và duy trì mã SQL trong dự án của bạn.

Tags: