Cách tạo bảng và điều chỉnh cấu trúc bảng trong MySQL

Trong MySQL, tạo bảng và điều chỉnh cấu trúc bảng là những nhiệm vụ quan trọng trong việc thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo bảng và điều chỉnh cấu trúc bảng trong MySQL.

Tạo bảng (CREATE TABLE)

Câu lệnh CREATE TABLE được sử dụng để tạo bảng mới trong cơ sở dữ liệu.

Cú pháp: CREATE TABLE tên_bảng (
cột1 kiểu_dữ_liệu,
cột2 kiểu_dữ_liệu,
...
);

Ví dụ: CREATE TABLE employees (
id INT,
name VARCHAR(50),
age INT,
salary DECIMAL(10, 2)
);

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một bảng “employees” với các cột id, name, age và salary có kiểu dữ liệu tương ứng.

5 Strategies for Working with High Loads in MySQL - TechStory

Thay đổi cấu trúc bảng (ALTER TABLE)

Câu lệnh ALTER TABLE được sử dụng để thay đổi cấu trúc của bảng đã tồn tại.

– Thêm cột mới: ALTER TABLE tên_bảng
ADD COLUMN tên_cột kiểu_dữ_liệu;

Ví dụ: ALTER TABLE employees
ADD COLUMN email VARCHAR(100);

– Xóa cột: ALTER TABLE tên_bảng
DROP COLUMN tên_cột;

Ví dụ: ALTER TABLE employees
DROP COLUMN age;

– Thay đổi kiểu dữ liệu của cột: ALTER TABLE tên_bảng
MODIFY COLUMN tên_cột kiểu_dữ_liệu;

Ví dụ: ALTER TABLE employees
MODIFY COLUMN salary DECIMAL(12, 2);

Bật Remote MySQL Trên AaPanel Chỉ Với 3 Bước đơn Giản.

Xóa bảng (DROP TABLE)

Câu lệnh DROP TABLE được sử dụng để xóa bỏ bảng và toàn bộ dữ liệu liên quan.

Cú pháp: DROP TABLE tên_bảng;

Ví dụ: DROP TABLE employees;

Lưu ý: Khi sử dụng câu lệnh ALTER TABLE hoặc DROP TABLE, hãy cẩn thận vì nó có thể ảnh hưởng đến dữ liệu hiện có trong bảng. Hãy đảm bảo sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện các thay đổi cấu trúc bảng.

Download wallpaper cck, Drupal, Drupal, section hi-tech in resolution 1920x1080

Qua bài viết này, bạn đã tìm hiểu cách tạo bảng mới và điều chỉnh cấu trúc bảng trong MySQL. Điều này cho phép bạn thiết kế và quản lý cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của ứng dụng của mình.

Tags: