Cách sử dụng điều kiện và vòng lặp trong JavaScript

Trong lập trình JavaScript, điều kiện và vòng lặp là các cấu trúc quan trọng để kiểm tra và điều khiển luồng chương trình. Chúng cho phép bạn thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện và lặp lại một khối mã nhiều lần. Dưới đây là một số cấu trúc điều kiện và vòng lặp phổ biến trong JavaScript:

How to Start Unit Testing Your JavaScript Code

Cấu trúc điều kiện if

Cấu trúc điều kiện if cho phép bạn kiểm tra một điều kiện và thực thi một khối mã nếu điều kiện đó đúng.

Ví dụ:

if (condition) {
// Khối mã được thực thi nếu điều kiện đúng
}

Cấu trúc điều kiện if-else

Cấu trúc điều kiện if-else cho phép bạn kiểm tra một điều kiện và thực thi một khối mã nếu điều kiện đó đúng, và một khối mã khác nếu điều kiện đó sai.

Ví dụ:

if (condition) {
// Khối mã được thực thi nếu điều kiện đúng
} else {
// Khối mã được thực thi nếu điều kiện sai
}

Cấu trúc điều kiện if-else if-else

Cấu trúc if-else if-else cho phép bạn kiểm tra nhiều điều kiện khác nhau và thực thi các khối mã tương ứng.

Ví dụ:

if (condition1) {
// Khối mã được thực thi nếu điều kiện 1 đúng
} else if (condition2) {
// Khối mã được thực thi nếu điều kiện 2 đúng
} else {
// Khối mã được thực thi nếu không có điều kiện nào đúng
}

Vòng lặp for

Vòng lặp for cho phép bạn lặp lại một khối mã một số lần đã xác định trước.

Ví dụ:

for (initialization; condition; increment) {
// Khối mã được thực thi trong mỗi lần lặp
}

Vòng lặp while

Vòng lặp while cho phép bạn lặp lại một khối mã trong khi một điều kiện được đưa ra vẫn đúng.

Ví dụ:

while (condition) {
// Khối mã được thực thi trong mỗi lần lặp
}

Vòng lặp do-while

Vòng lặp do-while tương tự như vòng lặp while, nhưng khối mã được thực thi ít nhất một lần trước khi kiểm tra điều kiện.

Ví dụ:

do {
// Khối mã được thực thi trong mỗi lần lặp
} while (condition);

Using JavaScript and forms | InfoWorld

Trên đây là một số cấu trúc điều kiện và vòng lặp cơ bản trong JavaScript. Bằng cách sử dụng chúng, bạn có thể kiểm soát luồng chương trình và thực hiện các hành động phù hợp dựa trên điều kiện và lặp lại mã một cách linh hoạt.

Tags: