Cách sử dụng các hàm tích hợp sẵn (built-in functions) trong MySQL

MySQL cung cấp một loạt các hàm tích hợp sẵn (built-in functions) để thực hiện các tác vụ phổ biến như xử lý chuỗi, tính toán số học, làm việc với ngày tháng, và nhiều hơn nữa. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng các hàm tích hợp sẵn trong MySQL:

Hàm xử lý chuỗi

CONCAT(str1, str2, ...) – Ghép nối các chuỗi lại với nhau.

UPPER(str) – Chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa.

LOWER(str) – Chuyển đổi chuỗi thành chữ thường.

LENGTH(str) – Trả về độ dài của chuỗi.

SUBSTRING(str, start, length) – Trích xuất một phần của chuỗi.

REPLACE(str, from_str, to_str) – Thay thế một phần của chuỗi bằng chuỗi khác.

How to reset root password in XAMPP MySQL – Bytefreaks.net

Hàm tính toán số học

ABS(x) – Trả về giá trị tuyệt đối của x.

ROUND(x, d) – Làm tròn số x với d chữ số sau dấu phẩy.

CEILING(x) – Làm tròn số x lên trên.

FLOOR(x) – Làm tròn số x xuống dưới.

POWER(x, y) – Tính x mũ y.

MySQL Wallpapers - Top Free MySQL Backgrounds - WallpaperAccess

Hàm làm việc với ngày tháng

NOW() – Trả về ngày và giờ hiện tại.

CURDATE() – Trả về ngày hiện tại.

CURTIME() – Trả về giờ hiện tại.

DATE_FORMAT(date, format) – Định dạng lại ngày theo định dạng cho trước.

DATEDIFF(date1, date2) – Trả về số ngày giữa hai ngày.

Computer Vision Wallpapers - Top Free Computer Vision Backgrounds - WallpaperAccess

Hàm khác

IF(condition, value_if_true, value_if_false) – Trả về một giá trị nếu điều kiện đúng và một giá trị khác nếu điều kiện sai.

COALESCE(value1, value2, ...) – Trả về giá trị đầu tiên không null từ danh sách các giá trị.

NULLIF(value1, value2) – Trả về null nếu hai giá trị bằng nhau; ngược lại, trả về giá trị thứ hai.

Pin en New Wallpapers Desktop

Đây chỉ là một số ví dụ về các hàm tích hợp sẵn trong MySQL. Có rất nhiều hàm khác có sẵn để bạn khám phá và sử dụng trong các truy vấn của mình. Hãy tìm hiểu thêm về các hàm tích hợp sẵn và cách sử dụng chúng trong tài liệu MySQL để nắm vững các khả năng của chúng.