Cách sắp xếp (sorting) và lọc (filtering) dữ liệu trong MySQL

Trong MySQL, chúng ta có thể sắp xếp và lọc dữ liệu từ các bảng bằng cách sử dụng các câu lệnh SQL như ORDER BY và WHERE. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sắp xếp và lọc dữ liệu trong MySQL.

Sắp xếp dữ liệu

Để sắp xếp dữ liệu trong MySQL, chúng ta sử dụng câu lệnh ORDER BY. Cú pháp của câu lệnh ORDER BY như sau:

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
ORDER BY column1 [ASC|DESC], column2 [ASC|DESC], ...
  • column1, column2, …: Các cột mà bạn muốn sắp xếp theo.
  • table_name: Tên bảng chứa dữ liệu.
  • ASC (mặc định): Sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
  • DESC: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Ví dụ, để sắp xếp danh sách sinh viên theo tên trong bảng “students”, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

SELECT * FROM students ORDER BY name ASC;
Oracle announces MySQL HeatWave for Amazon Web Services

Lọc dữ liệu

Để lọc dữ liệu trong MySQL, chúng ta sử dụng câu lệnh WHERE. Cú pháp của câu lệnh WHERE như sau:

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition;
  • column1, column2, …: Các cột mà bạn muốn lọc dữ liệu.
  • table_name: Tên bảng chứa dữ liệu.
  • condition: Điều kiện để lọc dữ liệu.

Ví dụ, để lọc danh sách sinh viên có điểm số lớn hơn 8 trong bảng “students”, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

SELECT * FROM students WHERE score > 8;

 

Bạn cũng có thể kết hợp nhiều điều kiện sử dụng các toán tử logic như AND, OR, NOT.

SELECT * FROM students WHERE score > 8 AND age < 25;

 

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các phép so sánh như “=”, “<“, “>”, “<=”, “>=”, “<>”, v.v.

SELECT * FROM students WHERE name = 'John';

Điều kiện lọc dữ liệu có thể được mở rộng để bao gồm nhiều yếu tố và sử dụng các toán tử khác nhau để xây dựng các câu lệnh lọc phức tạp hơn.

SELECT * FROM students WHERE age BETWEEN 18 AND 25 AND (score > 8 OR grade = 'A');

 

Increase the Ability to Securely Replicate Your Data and Restrict Replication To Row-based Events in

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách sắp xếp và lọc dữ liệu trong MySQL bằng cách sử dụng các câu lệnh ORDER BY và WHERE. Việc sắp xếp và lọc dữ liệu giúp chúng ta tìm kiếm và hiển thị dữ liệu theo những tiêu chí cụ thể, tăng khả năng truy xuất dữ liệu và cung cấp thông tin hữu ích cho ứng dụng của chúng ta.