Cách sắp xếp kết quả truy vấn theo thứ tự tăng hoặc giảm dần trong MySQL

Trong MySQL, chúng ta có thể sắp xếp kết quả truy vấn theo thứ tự tăng hoặc giảm dần bằng cách sử dụng câu lệnh ORDER BY trong truy vấn SELECT. Câu lệnh ORDER BY cho phép chúng ta xác định cột dùng để sắp xếp kết quả và thứ tự sắp xếp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng ORDER BY để sắp xếp kết quả truy vấn trong MySQL.

Sắp xếp kết quả theo thứ tự tăng dần

Để sắp xếp kết quả theo thứ tự tăng dần, chúng ta sử dụng từ khóa ASC (ascending) sau cột được sắp xếp. Cú pháp cơ bản như sau:

SELECT cột1, cột2, ...
FROM tên_bảng
ORDER BY cột1 ASC, cột2 ASC, ...;

 

Ví dụ:

SELECT * FROM customers
ORDER BY last_name ASC;

 

Trong ví dụ trên, kết quả truy vấn sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của cột “last_name”.

PHP and MySQL Programming Principles - SitePoint Premium

Sắp xếp kết quả theo thứ tự giảm dần

Để sắp xếp kết quả theo thứ tự giảm dần, chúng ta sử dụng từ khóa DESC (descending) sau cột được sắp xếp. Cú pháp cơ bản như sau:

SELECT cột1, cột2, ...
FROM tên_bảng
ORDER BY cột1 DESC, cột2 DESC, ...;

 

Ví dụ:

SELECT * FROM customers
ORDER BY last_name DESC;

 

Trong ví dụ trên, kết quả truy vấn sẽ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của cột “last_name”.

MySQL vs. SQL Server: The Pros, Cons, and Everything in Between

Sắp xếp kết quả theo nhiều cột

Chúng ta có thể sắp xếp kết quả theo nhiều cột bằng cách chỉ định các cột và thứ tự sắp xếp tương ứng. Kết quả sẽ được sắp xếp theo cột đầu tiên, sau đó sẽ được sắp xếp lại theo cột thứ hai trong trường hợp có giá trị trùng nhau trong cột đầu tiên và tiếp tục như vậy.

SELECT cột1, cột2, ...
FROM tên_bảng
ORDER BY cột1 ASC/DESC, cột2 ASC/DESC, ...;

 

How we almost lost an important client because of MySQL & UTF8 :  r/programming

Đối với các truy vấn SELECT, việc sắp xếp kết quả có thể rất hữu ích để đảm bảo dữ liệu được trả về theo thứ tự mong muốn. Bằng cách sử dụng câu lệnh ORDER BY trong MySQL, chúng ta có thể dễ dàng sắp xếp kết quả truy vấn theo thứ tự tăng hoặc giảm dần, tạo ra kết quả truy vấn mà chúng ta mong đợi.

Tags: