Cách làm việc với mảng (array) trong JavaScript

Mảng (array) là một cấu trúc dữ liệu quan trọng trong JavaScript, cho phép lưu trữ và quản lý một tập hợp các giá trị. Mảng trong JavaScript có nhiều phương thức và thuộc tính hữu ích để làm việc với dữ liệu. Dưới đây là một số cách làm việc với mảng trong JavaScript:

8 Beach Photography Tips for Beginners

Khai báo mảng

Để khai báo một mảng, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

const myArray = []; // Khai báo một mảng rỗng
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5]; // Khai báo một mảng chứa các số nguyên
const fruits = ['apple', 'banana', 'orange']; // Khai báo một mảng chứa các chuỗi

Truy cập phần tử trong mảng

Bạn có thể truy cập vào các phần tử trong mảng bằng cách sử dụng chỉ số của phần tử đó. Chú ý rằng chỉ số của mảng bắt đầu từ 0.

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
console.log(numbers[0]); // Output: 1
console.log(numbers[2]); // Output: 3

Độ dài của mảng

Để lấy độ dài của mảng, bạn có thể sử dụng thuộc tính length.

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
console.log(numbers.length); // Output: 5

Thêm phần tử vào mảng

Bạn có thể thêm một phần tử mới vào cuối mảng bằng phương thức push().

const numbers = [1, 2, 3];
numbers.push(4);
console.log(numbers); // Output: [1, 2, 3, 4]

Xóa phần tử khỏi mảng

Để xóa một phần tử khỏi mảng, bạn có thể sử dụng phương thức pop() để xóa phần tử cuối cùng hoặc sử dụng phương thức splice() để xóa phần tử tại một vị trí cụ thể.

const numbers = [1, 2, 3, 4];
numbers.pop(); // Xóa phần tử cuối cùng
console.log(numbers); // Output: [1, 2, 3]

numbers.splice(1, 1); // Xóa phần tử tại vị trí 1
console.log(numbers); // Output: [1, 3]

Lặp qua mảng

Để lặp qua từng phần tử trong mảng, bạn có thể sử dụng vòng lặp for hoặc phương thức forEach().

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

// Sử dụng vòng lặp for
for (let i = 0; i < numbers.length; i++) {
console.log(numbers[i]);
}

// Sử dụng phương thức forEach
numbers.forEach(function(number) {
console.log(number);
});

Các phương thức khác

JavaScript cung cấp nhiều phương thức hữu ích khác để làm việc với mảng như slice(), concat(), join(), sort(), filter(), map(), v.v. Hãy tìm hiểu thêm về chúng để khám phá các tính năng mạnh mẽ khác của mảng trong JavaScript.

Beach Ocean Landscape - Free photo on Pixabay - Pixabay

Trên đây là một số cách làm việc với mảng trong JavaScript. Mảng là một phần quan trọng của ngôn ngữ này và rất hữu ích trong việc lưu trữ và xử lý dữ liệu.