Cách làm việc với các hàm số trong MySQL, bao gồm các hàm toán học và hàm chuỗi

Trong MySQL, có sẵn một loạt các hàm số học và hàm chuỗi mạnh mẽ để thực hiện các phép tính và xử lý dữ liệu chuỗi. Các hàm số học cho phép bạn thực hiện các phép tính toán số học như cộng, trừ, nhân, chia và các phép tính khác. Các hàm chuỗi cho phép bạn thực hiện các phép xử lý và biến đổi trên dữ liệu chuỗi như nối chuỗi, cắt chuỗi, tìm kiếm, v.v.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng các hàm số học và hàm chuỗi phổ biến trong MySQL:

Các hàm số học

  • ABS(x): Trả về giá trị tuyệt đối của x.
  • ROUND(x, d): Làm tròn giá trị x đến d chữ số thập phân.
  • CEILING(x): Làm tròn giá trị x lên số nguyên gần nhất.
  • FLOOR(x): Làm tròn giá trị x xuống số nguyên gần nhất.
  • POWER(x, y): Trả về giá trị của x mũ y.

Ví dụ:

SELECT ABS(-5), ROUND(3.14159, 2), CEILING(4.2), FLOOR(4.9), POWER(2, 3);

PAPERS.co | Android wallpaper | af52-my-sql-programming-screen-art

Các hàm chuỗi:

  • CONCAT(str1, str2, ...): Nối các chuỗi str1, str2, …
  • SUBSTRING(str, start, length): Trích xuất một phần của chuỗi str từ vị trí start với độ dài length.
  • UPPER(str): Chuyển đổi chuỗi str thành chữ in hoa.
  • LOWER(str): Chuyển đổi chuỗi str thành chữ thường.
  • LENGTH(str): Trả về độ dài của chuỗi str.

Ví dụ:

SELECT CONCAT('Hello', ' World'), SUBSTRING('abcdef', 2, 3), UPPER('hello'), LOWER('WORLD'), LENGTH('abc');

Android Programming Wallpaper posted by Stacey Robert

MySQL cung cấp một loạt các hàm số học và hàm chuỗi khác nhau để bạn xử lý và biến đổi dữ liệu theo nhu cầu của mình. Hãy tìm hiểu thêm về các hàm số học và hàm chuỗi trong MySQL để tận dụng tối đa sức mạnh của chúng trong việc xử lý dữ liệu của bạn.