Cách làm việc với bộ nhớ đệm (cache) trong JavaScript

Trong lập trình JavaScript, việc sử dụng bộ nhớ đệm (cache) có thể cải thiện hiệu suất của ứng dụng bằng cách lưu trữ các giá trị tính toán hoặc dữ liệu tạm thời để truy cập nhanh hơn trong tương lai. Dưới đây là một số cách làm việc với bộ nhớ đệm trong JavaScript:

Java vs. JavaScript: Full Comparison - History-Computer

Bộ nhớ đệm trình duyệt (Browser Cache)

Trình duyệt web lưu trữ các tài nguyên như hình ảnh, tệp CSS và tệp JavaScript trong bộ nhớ đệm của nó để truy cập nhanh hơn trong các lần truy cập sau.

Bạn có thể tirngh duyệt có thể tự động lưu trữ tài nguyên trong bộ nhớ đệm bằng cách sử dụng HTTP header như “Cache-Control” và “Expires”. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần kiểm soát cách tài nguyên được lưu trữ trong bộ nhớ đệm bằng cách sử dụng các công cụ như Service Worker và Cache API.

Local Storage

Local Storage cho phép bạn lưu trữ dữ liệu trong trình duyệt với cặp key-value.

Bạn có thể sử dụng Local Storage để lưu trữ dữ liệu tạm thời như cấu hình người dùng, thông tin phiên làm việc hoặc dữ liệu tải về từ máy chủ. Dữ liệu trong Local Storage sẽ được lưu trữ ngay cả khi trình duyệt được đóng và mở lại.

Session Storage

Session Storage cũng giống như Local Storage nhưng dữ liệu chỉ tồn tại trong phiên làm việc hiện tại.

Dữ liệu trong Session Storage sẽ bị xóa khi trình duyệt được đóng lại hoặc phiên làm việc kết thúc.

Memoization

Memoization là một kỹ thuật giúp lưu trữ kết quả của các hàm tính toán để tránh tính toán lại trong các lần gọi sau.

Bạn có thể sử dụng memoization để lưu trữ kết quả của các hàm phức tạp hoặc tốn thời gian tính toán, giúp tăng tốc độ thực thi và giảm tải cho hệ thống.

Redis và Memcached

Redis và Memcached là các công cụ bộ nhớ đệm (cache) nổi tiếng và mạnh mẽ trong việc lưu trữ dữ liệu tạm thời trên máy chủ.

Bạn có thể sử dụng Redis hoặc Memcached để lưu trữ dữ liệu phức tạp hoặc dữ liệu từ các nguồn ngoại vi như cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ bên ngoài.

How to write a javascript program.? - DEV Community

Qua bài viết này, bạn đã được tìm hiểu về cách làm việc với bộ nhớ đệm trong JavaScript. Bằng cách sử dụng bộ nhớ đệm một cách hiệu quả, bạn có thể cải thiện hiệu suất của ứng dụng và giảm thiểu thời gian truy cập dữ liệu từ nguồn gốc.