Cách kết nối và làm việc với cơ sở dữ liệu trong PHP

Kết nối và làm việc với cơ sở dữ liệu là một phần quan trọng trong phát triển ứng dụng web. Trong PHP, có nhiều cách để kết nối và làm việc với cơ sở dữ liệu. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản về cách kết nối và thực hiện các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete) với cơ sở dữ liệu trong PHP:

Top 999+ Sky Wallpaper Full HD, 4K✓Free to Use

Kết nối với cơ sở dữ liệu

Để kết nối với cơ sở dữ liệu, bạn cần sử dụng một extension PHP như MySQLi (MySQL Improved) hoặc PDO (PHP Data Objects). Dưới đây là ví dụ kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL bằng MySQLi:

<?php
$servername = "localhost";
$username = "your_username";
$password = "your_password";
$dbname = "your_database";

// Kết nối đến cơ sở dữ liệu
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Kiểm tra kết nối
if ($conn->connect_error) {
die("Kết nối đến cơ sở dữ liệu thất bại: " . $conn->connect_error);
}
?>

Thực hiện truy vấn SQL

Sau khi kết nối thành công, bạn có thể thực hiện các truy vấn SQL để thao tác dữ liệu. Dưới đây là ví dụ thực hiện truy vấn SELECT và in ra các bản ghi:

<?php
$sql = "SELECT * FROM your_table";
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
while ($row = $result->fetch_assoc()) {
echo "ID: " . $row["id"] . ", Name: " . $row["name"] . "<br>";
}
} else {
echo "Không có bản ghi nào.";
}
?>

Thực hiện các thao tác CRUD

Để thêm, cập nhật hoặc xóa dữ liệu, bạn có thể sử dụng các truy vấn INSERT, UPDATE và DELETE. Dưới đây là ví dụ về việc thêm một bản ghi mới vào cơ sở dữ liệu:

<?php
$sql = "INSERT INTO your_table (name, email) VALUES ('John Doe', '[email protected]')";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "Thêm bản ghi thành công.";
} else {
echo "Lỗi: " . $conn->error;
}
?>

Đóng kết nối

Sau khi hoàn thành công việc với cơ sở dữ liệu, hãy đảm bảo đóng kết nối để giải phóng tài nguyên. Dưới đây là ví dụ đóng kết nối:

<?php
$conn->close();
?>

File:Sunset Sky Wallpaper (5080737981).jpg - Wikimedia Commons

Trên đây là một hướng dẫn cơ bản về cách kết nối và làm việc với cơ sở dữ liệu trong PHP. Lưu ý rằng việc làm việc với cơ sở dữ liệu cần phải được thực hiện một cách an toàn để tránh các lỗ hổng bảo mật. Hãy chắc chắn rằng bạn đã xử lý các yếu tố như truy vấn SQL không an toàn và sử dụng các biện pháp bảo mật như tham số hóa truy vấn.

Tags: