Cách kết hợp và liên kết các bảng trong MySQL sử dụng các câu lệnh JOIN

Khi làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, việc kết hợp và liên kết các bảng là một phần quan trọng trong việc truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau. Điều này thường được thực hiện bằng cách sử dụng các câu lệnh JOIN. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại JOIN cơ bản và cách sử dụng chúng trong MySQL.

Có ba loại JOIN cơ bản được sử dụng trong MySQL: INNER JOIN, LEFT JOIN và RIGHT JOIN. Dưới đây là mô tả và cách sử dụng của mỗi loại JOIN:

INNER JOIN

INNER JOIN trả về các bản ghi chỉ khi có sự khớp giữa các cột khóa chính hoặc cột khóa ngoại trong hai bảng.

Cú pháp cơ bản:

SELECT cột
FROM bảng1
INNER JOIN bảng2 ON điều_kiện;

 

Ví dụ:

SELECT orders.order_id, customers.customer_name
FROM orders
INNER JOIN customers ON orders.customer_id = customers.customer_id;

 

Trong ví dụ trên, chúng ta kết hợp bảng “orders” và “customers” dựa trên cột “customer_id” và trả về danh sách các đơn đặt hàng với tên khách hàng tương ứng.

Download wallpaper 1024x768 programming, code, hacker, screen standard 4:3  hd background

LEFT JOIN

LEFT JOIN trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên trái và các bản ghi khớp từ bảng bên phải. Nếu không có bản ghi khớp từ bảng bên phải, các giá trị NULL sẽ được trả về cho các cột của bảng bên phải.

Cú pháp cơ bản:

SELECT cột
FROM bảng1
LEFT JOIN bảng2 ON điều_kiện;

 

Ví dụ:

SELECT customers.customer_name, orders.order_id
FROM customers
LEFT JOIN orders ON customers.customer_id = orders.customer_id;

 

Trong ví dụ trên, chúng ta kết hợp bảng “customers” và “orders” dựa trên cột “customer_id” và trả về danh sách tất cả khách hàng cùng với đơn đặt hàng tương ứng. Nếu một khách hàng không có đơn đặt hàng, các giá trị NULL sẽ được trả về cho các cột của bảng “orders”.

3 MySQL Commands Developers should know. - Digital Owl's Prose

RIGHT JOIN

RIGHT JOIN trả về tất cả các bản ghi từ bảng bên phải và các bản ghi khớp từ bảng bên trái. Nếu không có bản ghi khớp từ bảng bên trái, các giá trị NULL sẽ được trả về cho các cột của bảng bên trái.

Cú pháp cơ bản:

SELECT cột
FROM bảng1
RIGHT JOIN bảng2 ON điều_kiện;

 

Ví dụ:

SELECT customers.customer_name, orders.order_id
FROM customers
RIGHT JOIN orders ON customers.customer_id = orders.customer_id;

 

Trong ví dụ trên, chúng ta kết hợp bảng “customers” và “orders” dựa trên cột “customer_id” và trả về danh sách tất cả các đơn đặt hàng cùng với tên khách hàng tương ứng. Nếu một đơn đặt hàng không có khách hàng, các giá trị NULL sẽ được trả về cho các cột của bảng “customers”.

MySQL – Swiss Mac User 

Như vậy, trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về các loại JOIN cơ bản trong MySQL và cách sử dụng chúng để kết hợp và liên kết các bảng. Việc sử dụng các câu lệnh JOIN cho phép chúng ta truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng cùng một lúc và tận dụng quan hệ giữa chúng để thu được thông tin phù hợp.